CHỦNG SINH CƠ LÀ GÌ?

Chủng Sinh Cơ là một trong những phương thuật phong thủy cổ của Đạo gia Trung Quốc từ hàng ngàn năm nay.

 • Trồng sinh cơ có nghĩa là gì?
 • Chủng sinh cơ, là “căn cơ sinh mệnh”, ý tứ là người đang sống làm giống như người chết làm mộ phần, vận dụng tác pháp phong thủy, lấy thân thể người để làm cùng quần áo, đồng thời ghi bát tự chôn vào phần sinh (thọ), đạt được mục đích chuyển vận.
 • Vai trò của sinh cơ:
  Trồng cơ sở sinh học có thể giúp mọi người tăng cường vận thế. Vượng tài vận, vượng sự nghiệp, vượng quan vận, vượng quý nhân, vượng học, vượng đào hoa, vượng hôn nhân, cũng có thể thay đổi tình trạng hôn nhân không thuận lợi.
 • Nguyên tắc của Sinh cơ:
  Chủng sinh cơ là dựa vào phúc địa cát huyệt tạo ra từ trường để giúp mình, từ đó đạt được mục đích trợ vận cường mệnh, thúc phúc tăng thọ, hóa tai giải nan v.v… phong thủy tinh muốn tạo vận đại pháp.
 • Cốt lõi của nền tảng sinh học:
  Trọng điểm, khó khăn và cơ sở của chủng sinh cơ đều là “phúc địa cát huyệt”, chỉ có làm sinh cơ trên phúc địa cát huyệt mới có thể cải vận vượng mệnh, bởi vậy, sinh cơ phúc địa kham dư là vô cùng quan trọng.
 • Gieo trồng sinh cơ bao lâu bắt đầu có hiệu quả:

Mỗi người bát tự bất đồng, phúc địa cát huyệt gieo sinh cơ cũng bất đồng, nhanh nửa tháng liền có hiệu lực, đại bộ phận đều là ở bảy bảy bốn mươi chín ngày long khí bắt đầu hiệu quả.

Leave Comments

0968 144 114
0968144114